Şiddete Karşı Toplumsal Duyarlılık Artırılmalı


Şiddete Karşı Toplumsal Duyarlılık Artırılmalı
SakaryaÜniversitesiKadınAraştırmalarıUygulamaveAraştırmaMerkezi (SAÜKAM),  kadınayönelikmücadelekapsamındabirkısa film hazırladı.
SAÜ İletişimFakültesiöğrencileriilebirlikte MARKA (Doğu Marmara KalkınmaAjansı) desteğiylehazırlanan “3 Maymun” isimlifilmdekadınayönelikşiddetekarşıduyarsızlıkanlatılıyor.
SAÜKAM Müdürü Prof. Dr. NurgülKeser son zamanlardakadınayönelikşiddetinartmasıvebunudurdurmayollarınınaranmasıkonusundafarkındalıkoluşturmakgerektiğinibelirterekbuanlamda 25 KasımKadınaYönelikŞiddeteKarşıUluslararasıMücadeleGünününönemliolduğunusöyledi. 
Kadınayönelikşiddetinçeşitliboyutlardakarşımızaçıktığınıkaydeden Prof. Dr. Keser "Kadınayönelikşiddetekonomik, fiziksel, duygusalvecinselolmaküzeredörtbaşlıktakarşımızaçıkıyor.Geçtiğimizyıl 228 kadınınöldürüldüğüTürkiye’de, 2014’ün ilk 9 ayındaise 207 kadıncinayetiişlenmiştir. Bu sayılarkonunun ne kadarönemleüzerindedurulmasıgerektiğinibizegösteriyor” diyekonuştu.
SAÜKAM olarakkonuyadikkatçekmekiçinçalışmalarınısürdürdüklerinidilegetiren Prof. Dr. NurgülKeser, “AraştırmaMerkezimizkonuyaakademikplatformdadikkatçekmekvetoplumsalduyarlılığı  artırmakamacıylaçalışmalarınısürdürüyor. Şiddetin her alandahayatımızdançıkabiliyorolmasıveşiddetekarşıgeliştirilecektutum, tavırvedavranışlardaeğitiminvetoplumsalhassasiyetingerekliliğineinanıyoruz. Öğrencilerimiz de bukonudaoldukçaduyarlıveonlarınbukonudakiduyarlılığınıtakdirlekarşılıyoruz. BizlereveöğrencilerimizedestekolanSakaryaÜniversitesiRektörlüğü, İletişimFakültesiDekanlığıvetüm öğretimüyelerimize teşekkürediyoruz” şeklindekonuştu.
***Kurgudanmontajakadar her aşamasıİletişimFakültesiikincisınıf öğrencileri tarafındanhazırlanan “3 Maymun” filminiizlemekiçin:

Yorum Gönderme

0 Yorumlar